Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor www.morgansway.nl

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van www.morgansway.nl , zoals deze beschikbaar is gesteld door Morgan’s Way . In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom
Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Morgan’s Way is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Morgan’s Way.

Disclaimer en behandelingen
De adviezen en behandelingen die worden gegeven door Morganโ€™s Way zijn gebaseerd op de informatie die op dat moment beschikbaar is gesteld. Tevens zijn adviezen en behandelingen geen vervanging van reguliere geneeskunde.
De eigenaar van het dier blijft ten alle tijden verantwoordelijk voor passende (medische) zorg. Bij spoed dient de eigenaar altijd contact op te nemen met een dierenarts.

Morganโ€™s Way is niet aansprakelijk in het geval van schade en/of letsel als gevolg van het gebruik van eventuele geadviseerde producten of behandelingen.

Afspraken dienen uiterlijk 24 uur voor aanvang van de behandeling aan de therapeut te worden doorgegeven. Indien het korter is dan 24 uur, heeft Morganโ€™s Way het recht alsnog een betaling toe te sturen.

Wanneer een behandeling onverhoopt niet (volledig) het gewenste resultaat oplevert, dienen de volledige kosten van de behandeling(en) voldaan te worden door de klant.

Bezwaren tegen de hoogte van de factuur, schorten de betalingsverplichting van de klant niet op.

Morganโ€™s Way is niet aansprakelijk voor het verkeerd begrijpen, toepassen of misbruiken van informatie uit behandelingen en/of documenten of (digitale) media.

Indien van toepassing
Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Morgan’s Way te mogen claimen of te veronderstellen.

Morgan’s Way streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op www.morgansway.nl onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Morgan’s Way aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen
Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.morgansway.nl op deze pagina.